Algemene Voorwaarden

Bedrijfsgegevens: 

Tri Balanza 

Mr. J.B. Kanweg 19 

9439 TD Witteveen 

Nederland 

 

Tel: 0593 712451 

Mob: 06-15015611 

Email: winkel@geurpaleis.nl 

Web: www.geurpaleis.nl | www.hakelarij.nl | www.mayacreaties.nl | www.tribalanza.nl 

 

Inschrijving Kvk: Meppel 04062604 

BTW-nr.: NL111133002B01

 

1.

Toepasselijkheid

1.1.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Tri Balanza, Geurpaleis & Hakelarij, Mayacreaties (hierna: Tri Balanza) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 04062604 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Tri Balanza worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Tri Balanza ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

 

2.

Overeenkomst

2.1.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Tri Balanza. Tri Balanza is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Tri Balanza dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.2.

De keramische en handgemaakte producten kunnen iets van vorm en kleur afwijken.

2.3.

Foto’s en afbeeldingen op de site zijn indicatief en niet op ware grote of kleur, tenzij uitdrukkelijk aangegeven.

 

 

3.

Prijzen/Aanbiedingen

3.1.

Alle aanbiedingen van Tri Balanza zijn vrijblijvend en Tri Balanza behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2.

Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

 

 

4.

Retourzendingen/reclames

4.1.

Alle artikelen kunnen binnen 7 dagen na ontvangst zondermeer geretourneerd worden waarna het geld teruggestort wordt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Tri Balanza worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

4.2.

U bent verplicht te controleren of de bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Tri Balanza onder vermelding van het ordernummer/factuurnummer in het onderwerp van de e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Tri Balanza zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

4.3.

In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Tri Balanza zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Tri Balanza neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

4.4.

Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:

    •    Stuur een e-mail naar winkel@geurpaleis.nl zodat wij uw zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van de e-mail het ordernummer en/of het factuurnummer dat u via e-mail hebt ontvangen.

    •    Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

    •    Adresseer de artikelen.

 

 

5.

Betalingen

5.1.

Tenzij anders overeengekomen, dient betaling netto plaats te vinden door middel van iDEAL, PayPal.

5.2.

Nadat u uw bestellingen heeft ingevuld en verzonden, ontvangt u van ons per e-mail een proforma factuur ter bevestiging van uw bestelling.

5.3.

Naast het bedrag van uw bestellingen vragen wij een bijdrage voor de verzend- en verpakkingskosten van € 6,50. Voor bestelling boven de € 95,- voor bestellingen onder de € 95,- betaald u geen verzendkosten. Kiest u voor een verzending per brievenbuspost, dan bedragen de kosten € 3,95. Het versturen van uw bestelling per brievenbuspost is geheel op eigen risico. Het Geurpaleis stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van poststukken en pakketten. 

 

Voor verzendingen buiten Nederland gelden andere tarieven.

5.4.

Nadat het bedrag van uw bestelling, inclusief de verzendkosten op onze rekening is bijgeschreven, worden de producten verzonden. Overmaking op Triodos Bank 39.01.29.828 ten name van: Tri Balanza's Geurpaleis te Witteveen o.v.v. bestelnummer en/of factuurnummer.

 

 

6.

Levering

6.1.

De door Tri Balanza opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. U ontvangt bericht indien de opgegeven levertijd wordt overschreden. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

6.2.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u middels PostNl.

6.3.

Met de levering van de bestelde goederen ontvangt u tevens de factuur.

6.4.

Levering geschiedt alleen binnen Nederland.

 

 

7.

Elektronische communicatie en bewijs

7.1.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Tri Balanza (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Tri Balanza niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Tri Balanza.

7.2.

De administratie van Tri Balanza geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 

 

8.

Overmacht

8.1.

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tri Balanza in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Tri Balanza gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Tri Balanza kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

 

9.

Diversen

9.1.

Indien ÉÉn of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tri Balanza in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Tri Balanza vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.2.

Tri Balanza is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.3.

Gebruik van de goederen is geheel voor risico van de koper.

9.4.

Specifiek voor u samengestelde goederen zijn uitgesloten van retourzendingen.

 

 

10.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.